RHD Office: +66 76-234-024

Welcome to
Rang Hill Dental Clinic

Information


เขารังทันตคลินิก เห็นความสำคัญของการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการทางทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงขอเรียนให้ท่านร่วมรับทราบถึง แนวทางในการดำเนินงานของเขารังทันตคลินิก และยินดีรับข้อคิดเห็นจากท่านผู้ใช้บริการ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงพัฒนาระบบงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับการรักษาทุกท่าน