Dental Office: +66 76-234-024

กลับไปยังทีมทันตแพทย์ ทพญ.อภิญญา จริยสุนทรกิจ


สาขา ทันตกรรมบูรณะ

ประวัติการศึกษา

2555 ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2017 ประกาศนียบัตร สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

2555 - 2556 ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลสวี จ.ชุมพร
2556 - 2557 ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลพะโต๊ะ จ.ชุมพร
2557 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์ชำนาญการ สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
2557 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์เอกชน เขารังทันตคลินิก