Dental Office: +66 76-234-024

กลับไปยังทีมทันตแพทย์ ทพ. จุมพล วรวงศ์พิทักษ์


สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์

ประวัติการศึกษา

2544 ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

2544 - 2547 ทันตแพทย์ปฎิบัติการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2550 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2544 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์เอกชน เขารังทันตคลินิก