Dental Office: +66 76-234-024

กลับไปยังทีมทันตแพทย์ ทพญ. ลลิดา อสัตถพฤกษ์


สาขา ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ประวัติการศึกษา

2547 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
2553 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
2555 วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

2547 - 2554 ทันตแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
2554 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2554 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์เอกชน เขารังทันตคลินิค