Dental Office: +66 76-234-024

กลับไปยังทีมทันตแพทย์ ทพ.ณยศ พลสิทธิ์


สาขา ทันตกรรมบูรณะ

ประวัติการศึกษา

2552 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2556 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตแพทย์ศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

2552 - 2553 ทันตแพทย์ปฎิบัติการ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
2556 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
2557 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์เอกชน เขารังทันตคลินิก