Dental Office: +66 76-234-024

กลับไปยังทีมทันตแพทย์ ทพญ. นงนภัส ศักดิ์สมานพันธ์


ประวัติการศึกษา

2557 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2557 - 2558 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลทับปุด จังหวัดพังงา
2558 - 2559 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
2559 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต
ปัจจุบัน ทันตแพทย์เอกชน เขารังทันตคลินิก