RHD Office: +66 76-234-024

กลับไปยังทีมทันตแพทย์ ทพ. องอาจ โรจน์สกุลจอง


สาขา ปริทันตวิทยา

ประวัติการศึกษา

2543 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2546 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ