Dental Office: +66 76-234-024

กลับไปยังทีมทันตแพทย์ ทพ. ภาวุต บุศราวิช


สาขา การรักษารากฟัน

ประวัติการศึกษา

2554 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

2554 - 2555 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา
2556 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์เอกชน เขารังทันตคลินิก