Dental Office: +66 76-234-024

กลับไปยังทีมทันตแพทย์ ทพญ.ศรัณยา เรณูสวัสดิ์


สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์

ประวัติการศึกษา

2548 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

2548 - 2549 อาจารย์ทันตแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุข สุพรรณบุรี
2549 - 2550 ทันตแพทย์ โรงพยาบาล ศรีวิชัย3 สมุทรสาคร
2550 - 2557 ทันตแพทย์คลินิกเอกชน (2554-2557 ศึกษาต่อ)
2558 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์เอกชน เขารังทันตคลินิก