Dental Office: +66 76-234-024

กลับไปยังทีมทันตแพทย์ ทพ.ศุภชัย เกิดทรัพย์


สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์

ประวัติการศึกษา

2537 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2540 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2552 ประกาศนียบัตรอบรมทันตกรรมรากเทียม สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทยและสมาคม Deutche Gesellschaft Fur

ประวัติการทำงาน

2537 - 2539 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
2540 - 2541 ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
2541 - 2542 ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
2542 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์เอกชน โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2546 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์เอกชน เขารังทันตคลินิก