Dental Office: +66 76-234-024

View all Doctors

แนวทางการดำเนินงานของเขารังทันตคลินิกฟันภูเก็ต

ก่อนรับการรักษา ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษา

กับทันตแพทย์ หรือทีมทันตแพทย์โดยท่านจะได้รับข้อมูลต่างๆ เช่น ทางเลือกการรักษา, ข้อดี-ข้อเสีย ของแต่ละทางเลือก, ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษา รวมถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น

ระบบนัดหมายเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด

เขารังทันตคลินิก มีการจัดระบบการนัดหมายให้กับทันตแพทย์ที่ชำนาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา และติดตามการนัดหมาย จัดฟันภูเก็ต เพื่อป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดการรักษาที่ต่อเนื่อง

เราเห็นความสำคัญของการสร้างมาตรฐานการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ

ของผู้รับการรักษาแต่ละราย จึงได้เข้าร่วมโครงการนำร่อง คลินิกทันตกรรมปลอดภัย ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และได้นำร่างนโยบายดังกล่าวมาปรับปรุงใช้ในคลินิก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับการรักษา

Promotions

dentist phuket

RANG HILL DENTAL CLUB FAMILY CARD

พร้อมรับส่วนลดพิเศษ กับร้านค้าที่ร่วมรายการ

อ่านเพิ่มเติม

Promotions

dental clinic phuket

RANG HILL DENTAL CLUB MEMBER CARD

พร้อมรับส่วนลดพิเศษ กับร้านค้าที่ร่วมรายการ

อ่านเพิ่มเติม