Dental Office: +66 76-234-024

กลับไปยังทีมทันตแพทย์ ทพญ. จุรีรัตน์ แสงมณี


สาขา ทันตกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา

2549 ทันตแพทยศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2555 ประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

2549 - 2552 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส
2555 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต
2555 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์เอกชน เขารังทันตคลินิก